Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczpospolitej t. XIII

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2020
Stron: 639
Dział:
ISBN: 9788364103445
Wydanie drukowane
 

139,00 125,10

Pozycja dostępna

 

 Tom XIII. Materiały konferencyjne IV Międzynarodowego Kongresu Naukowego Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, który odbył się w dniach  3-6 października 2018 r. w Rzeszowie i Jarosławiu.

 Spis treści: Piotr Gliński - Przedmowa   /9 Wojciech Walczak - Wstęp  /13 Introduction Jakub Lewicki - U progu architektury początków niepodległości. Przygotowania do odbudowy Kresów II Rzeczypospolitej  /29 Architecture of the Early Days of Independence. Preparation to the Reconstruction of the Borderland of the Second Polish Republic Katarzyna Uchowicz - Kresowe imaginarium. Przykłady identyfikacji i dokumentacji wizualnej ziem wschodnich II Rzeczypospolitej   /87 The Borderland Imagery. Examples of Visual Identification and Documentation of the Eastern Lands of the Second Polish Republic Michał Pszczółkowski - Architektura kolejowa na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej  /115 Railroad Architecture in the North-Eastern Borderland of the Second Polish Republic Aleksandra J. Kasprzak - Znane, nieznane, zapomniane. Huty szkła w guberni wołyńskiej w latach 1863–1914  /151 The Known, the Unknown, the Forgotten. Glassworks in the Volhynia Province in the Years 1863–1914 Tadeusz Bernatowicz - Pałace na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasach zaborów: splendor – destrukcja – trwanie  /217 Palaces in the Territory of the Grand Duchy of Lithuania in the Time of Annexations: Splendor – Destruction – Preservatio Анастасия Скепьян - Реставрация памятников архитектуры в Беларуси (из опыта работы историка над реставрацией замков в Мире и Несвиже)  /237 Restoration of Architecture Monuments in Belarus (from the Work Experience of a Historian Concerning the Restoration of the Castles in Mir and Nesvizh) Rafał Nestorow - Inwentaryzacja założeń dworsko-ogrodowych na terenie dawnego województwa lwowskiego. Stan i dalsze perspektywy badań  /253 Cataloging of Manorial and Garden Complexes in the Former Lviv Voivodeship. State and Further Perspectives of Research Andrzej Betlej - Zapomniane rezydencje rodziny Woroniczów  /275 Forgotten Mansions of the Woronicz Family Alina Barczyk - Architektura neogotycka na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dzieje i wymowa ideologiczna założeń rezydencjonalnych  /303 Neo-Gothic Architecture within the Territory of the Former Grand Duchy of Lithuania. The History and the Ideological Importance of Residential Complexes Olga Mychajłyszyn - Cechy charakterystyczne architektury mieszkaniowej okresu międzywojennego w Krzemieńcu  /333 Features of Housing Architecture of Kremenets in Volyn in the Interwar Period Bohdan Cherkes, Svitlana Linda, Olga Mychajłyszyn - Architektura miasta i ropa naftowa: rozkwit i upadek Borysławia   /357 Town and Petroleum: Architectural Development of Boryslav in the Inter-War Period Mikola Volkau - Rekonstrukcja Starego zamku w Grodnie  /377 Reconstruction of the Old Grodno Castle Joanna Kucharzewska - Zespół pałacowy w Chorostkowie na Ukrainie – historia i problematyka konserwatorska   /389 The Palace Complex in Khorostkiv in Ukraine: History and Conservation Issues Joanna Tomalska-Więcek - Pałac Czapskich w Dobrzyniewie w świetle inwentarza z 1749 roku . . . . 419 The Palace of the Czapski Family in Dobrzyniewo in the Light of the Inventory from 1749 Jerzy Szałygin - Dwór Reytanów w Hruszówce – zagadnienia historyczne i konserwatorskie  /465 The Reytans’ Manor House in Hruszówka (Lyakhavichy District, Brest Oblast, the Republic of Belarus): Historical and Conservation Issues Inna Abramiuk - Dworek w zabudowie miasta Łucka jako pomnik tradycyjnej polskiej architektury  /531 A Manor House in the City of Lutsk as a Monument of  Traditional Polish Architecture Gabija Surdokaitė-Vitienė - Flowered Gardens: 17th–18th-century Embroidery in Lithuania   /549 Flowered Gardens: 17th–18th-century Embroidery in Lithuania Aleksandra Knapik - Nieznana podróż ogrodowa Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej na Podole i Wołyń w 1805 roku  /595 The Unknown Garden Journey of Izabela Czartoryska Née Flemming to Podolia and Volhynia in 1805 Małgorzata Rozbicka, Justyna Zdunek-Wielgołaska - Dom huculski w przedwojennych inwentaryzacjach studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej  /621 A Hutsul House in Pre-War Inventories Prepared by Students of the Faculty of Architecture of the Warsaw University of Technology