Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczpospolitej t. XI

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2020
Stron: 594
Dział:
ISBN: 9788364103421
Wydanie drukowane
 

139,00 125,10

Pozycja dostępna

 

 Tom XI. Materiały konferencyjne IV Międzynarodowego Kongresu Naukowego Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, który odbył się w dniach  3-6 października 2018 r. w Rzeszowie i Jarosławiu.

 Spis treści: Piotr Gliński - Przedmowa  /9 Wojciech Walczak - Wstęp  /13 Introduction Dorota Janiszewska - Jakubiak Jacek Miler (18 marca 1964 – 21 grudnia 2018)   /31 Lijana Birškytė-Klimienė - Manifestations of the Cult of St. Anne before the Council of Trent in the Grand Duchy of Lithuania  /43 Zbigniew Michalczyk - Statuty cechu malarzy katolickich we Lwowie z lat 1595–1597 wobec zawarcia unii brzeskiej   /83 Statutes of the Guild of Catholic Painters in Lviv in the 1595–1597 Period in the Context of the Union of Brest Katarzyna Kolendo-Korczak - Rycerz czy męczennik – wizerunek żołnierza polskiego poległego w wojnach polsko-tureckich w kulturze XVII–XIX wieku  /101 A Knight or a Martyr: the Image of a Polish Soldier Killed in Polish-Ottoman Wars in the Culture of the 17th–19th Centuries Оlga D. Bazhenova - Two Sandstone Sculptures from the Facade of the Roman Catholic Church of Divine Body  /117 Piotr Owczarek - Fasada kolegiaty Świętej Trójcy w Ołyce – wybrane zagadnienia historyczne i technologiczne oraz próba ustalenia historycznej kolorystyki fasady   /131 The Facade of the Collegiate Church of the Holy Trinity in Olyka: Selected Historical and Technological Issues and an Attempt to Determine the Historical Color of the Facade Anna Konopko - Technika wykonania jako narzędzie badawcze przy ustalaniu proweniencji haftów na przykładzie barokowej chorągwi z Janowa Lubelskiego  /151 The Production Technique as a Research Tool Used for the Determination of the Provenance of Embroideries: the Example of a Baroque Banner from Janów Lubelski Anna Dorota Potocka, Anna Oleńska, Marcin Zgliński - Siedemnastowieczny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z kościoła św. Anny w Warszawie jako ogniwo w badaniach nad recepcją wizerunku Madonny Jasnogórskiej w dawnej Rzeczypospolitej i na ziemiach okolicznych  /175 The 17th-Century Image of Our Lady of Częstochowa from St. Anne’s Church in Warsaw as a Link in the Study of the Reception of the Image of Madonna of Jasna Góra in the former Commonwealth and in Nearby Lands Agata Dworzak - Nowe spojrzenie na osiemnastowieczne dzieje wyposażenia kościoła Karmelitów Bosych w Milatynie Nowym  /233 A New Perspective of the 18th-Century History of the Furnishing from the Discalced Carmelites’ Church in Milatyn Nowy Monika Samsel-Niewiarowska - Portrety Branickich – źródło badań nad dziejami kultury w Białymstoku   /267 Portraits of the Branickis: the Source of Exploration of the History of Culture in Białystok Paweł Boliński - Stan zachowania osiemnastowiecznych iluzjonistycznych malowideł ściennych autorstwa Franciszka Ecksteina w pojezuickim kościele pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła we Lwowie – czyli o konieczności ratowania polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju   /275 The State of Preservation of 18th-Century Illusionist Wall Paintings by Franciszek Eckstein in Post-Jesuit Saints Peter and Paul Garrison Church in Lviv – the Need to Safeguard the Polish Cultural Heritage Abroad Dagny Nestorow - Świątynie Rawy Ruskiej. Uwagi na marginesie prac inwentaryzacyjnych nad kościołami rzymskokatolickimi dawnego województwa bełskiego  /287 Churches of Rava-Ruska. Side Notes to the Cataloging of Roman Catholic Churches of the Former Belz Voivodeship Андрей А. -Метельский Костёлы Мстиславля: взлёт и упадок   /317 Mstislavl Churches: Construction and Collapse Magdalena Ludera - A few remarks regarding the painting of Łukasz Doliński – an artist in the serice of the Church and the Orthodox Church   /341 Rolandas Gustaitis - Likwidacja klasztorów na Litwie w XIX wieku: przypadek klasztoru Dominikanów w Poporciach   /369 The Dissolution of Monasteries in Lithuania in the 19th century: the Case of the Dominican Monastery in Paparčiai Katarzyna Chrudzimska-Uhera - Ojczyzna wyobrażona. Znaki Polski i polskości w Polish Cathedrals w USA– zarys problematyki   /397 The Imagined Homeland. Signs of Poland and Polishness in the “Polish Cathedrals” in the USA: an Introduction Bartłomiej Gutowski - Architektura Polish Cathedrals w USA na tle prac dokumentacyjnych (2017– 2018)   /419 Architecture of the Polish Cathedrals in the USA in the Context of Documentation Works (2017–2018) Anna Sylwia Czyż - Wątki niepodległościowe w dekoracji tzw. Polish Cathedrals – na marginesie badań dokumentacyjnych polskich parafii w USA   /435 Independence Elements in the Decorations of So-called Polish Cathedrals: Secondary Findings of Documentation Research of Polish Parishes in the USA Małgorzata Korpała - Konserwacja malarstwa ściennego w okresie międzywojennym na Kresach II Rzeczypospolitej. Wprowadzenie do problematyki   /455 Wall Painting Conservation in the Inter-War Period in the Eastern Borderland of the Republic of Poland. Introduction to the Problem Joanna Czernichowska, Agnieszka Pawlak - Malarstwo Jana Henryka Rosena w katedrze ormiańskiej we Lwowie – prace badawcze i konserwatorskie w latach 2008–2018  /485 Paintings by Jan Henryk Rosen in the Armenian Cathedral of Lviv: Research and Conservation Works in the Years 2008–2018 Tatiana Klymeniuk - Cechy języka architektonicznego oraz graficznego architekta i pedagoga Jana Bagieńskiego   /543 Peculiarities of the Architectural and Graphic Language of an Architect and Pedagogist Jan Bagieński