Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Bezpieczeństwo transgraniczne Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Wawrzusiszyn

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 2020
Stron: 478
Dział:
ISBN: 9788381002202
 
 
 

 

 Niniejsza monografia skupia się przedstawieniu rozwoju bezpieczeństwa transgranicznego oraz stanu bezpieczeństwa transgranicznego Rzeczypospolitej Polskiej, Podjęte problemy ujęto w pięciu rozdziałach, które doprowadziły do rozwiązania problemu badawczego. Rozdział pierwszy odnosi się do refleksji teoretycznych nad bezpieczeństwem transgranicznym, które stanowią o naturze problematyki badawczej. W rozdziale drugim skoncentrowano się na kwestiach historycznych dokonując opisu ewolucji bezpieczeństwa granic Polski w rozwoju dziejowym. Rozdział trzeci poświęcono systemowi bezpieczeństwa transgranicznego, jego organizacji i funkcjonowaniu. W rozdziale czwartym przedstawiono skalę oraz dynamikę rozwoju współczesnej przestępczości transgranicznej, wykazując równocześnie efektywność służb i instytucji w procesie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń transgranicznych. Rozdział piąty stanowi efekt przeprowadzonych badań empirycznych na temat społecznej świadomości bezpieczeństwa transgranicznego. Z kolei zakończenie mieści wnioski i konkluzje generalne odnoszące się do bezpieczeństwa transgranicznego Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgromadzone w toku badań fakty wskazują, że bezpieczeństwo transgraniczne jest rodzajem bezpieczeństwa, którego nie można pomijać w studiach nad bezpieczeństwem. Umiejscowione jest w ogólnej problematyce bezpieczeństwa narodowego oraz europejskiej strategii bezpieczeństwa granic. Wykazano, że bezpieczeństwo transgraniczne wywiera korzystny wpływ na system bezpieczeństwa narodowego oraz stanowi ważny element warunkujący bezpieczeństwo demokratycznego państwa.