Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kraków - Lwów X

Książki,czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku

red. Halina Kosętka, red. Grażyna Wrona, red. Grzegorz Nieć

Księgarnia Akademicka, 0
Dział:
ISBN: 9788376381589
Wydanie drukowane
 

10,00 9,00

Pozycja dostępna

 

Oddajemy do rąk Czytelników dziesiąty już tom studiów i rozpraw z cyklu Kraków–
–Lwów: książki – czasopisma – biblioteki XIX i XX wieku. Prezentowane w nim
artykuły wyszły spod pióra pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, przedstawicieli uniwersytetów: we Wrocławiu, w Warszawie, Toruniu,
Łodzi, Katowicach, Kielcach, Opolu, Krakowie, Lublinie, a także Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie, Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej
„Ignatianum” w Krakowie, Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu,
Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Naukowej
PAU i PAN w Krakowie, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
we Wrocławiu, Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie, Archiwum Państwowego
w Krakowie, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Wydziału Kultury
Urzędu Miasta Krakowa, Towarzystwa Przyjaciół Lwowa.
Zbiór tekstów wzbogacili przedstawiciele ośrodków zagranicznych, wśród których
wymienić należy: Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franki, Lwowską Bibliotekę
Naukową im. Wasyla Stefanyka Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie,
Uniwersytet Przykarpacki w Iwano-Frankowsku, Uniwersytet Pedagogiczny
w Drohobyczu, Akademię Nauk Ukrainy w Kijowie, Ukraińską Akademię Drukarstwa
we Lwowie.
W tym tomie, podobnie jak i w poprzednich, została zachowana ciągłość podejmowanej
tematyki. Studia, rozprawy, komunikaty pomieszczone w oddawanej
do rąk Czytelnika publikacji dotyczą książek, wydawnictw, wydawców, czasopism
i kultury literackiej, bibliotek i księgozbiorów Krakowa i Lwowa XIX i XX w., dwóch
ośrodków mających ze sobą wiele wspólnego, co wykazali zresztą autorzy prezentowanych
tekstów.
Obszary badawcze w zakresie prasy, ruchu wydawniczego, bibliotek, kultury
literackiej są ogromne i inspirujące, co umożliwia i będzie umożliwiać badania na
tym polu jeszcze przez wiele lat.
Całość materiału podzielono na trzy części:
I. Książki i wydawnictwa Krakowa i Lwowa XIX i XX w.
II. Prasa Krakowa i Lwowa XIX i XX w.
III. Biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX w.

 

Spis treści:

 

Słowo wstępne ................................................................................................... 5
KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA KRAKOWA I LWOWA XIX I XX WIEKU
Halina Kosętka
Konferencje „Kraków–Lwów: książki – czasopisma – biblioteki
XIX i XX wieku” – historia i teraźniejszość ..................................................... 9
Halina Rusińska-Giertych
Dzieje księgarstwa lwowskiego końca XVIII i początku XIX wieku ................. 13
Anna Gruca
Osobliwości rynku wydawniczo-księgarskiego Krakowa w okresie
autonomii galicyjskiej .................................................................................... 23
ks. Stanisław Cieślak SJ
Lwów jako ośrodek wydawniczy jezuitów galicyjskich w drugiej
połowie XIX i na początku XX wieku ............................................................. 33
Lilia Kowkiel
Kontakty księgarzy lwowskich z wileńska firmą Zawadzkich
w świetle korespondencji ze zbiorów Litewskiego Państwowego
Archiwum Historycznego .............................................................................. 45
Aleksandra Lubczyńska
Kasper Wojnar – wydawca kalendarzy dla ludu ............................................ 53
Stanisław Dziedzic, Małgorzata Dziedzic
Arcybiskup Józef Bilczewski. W kręgu lwowskiego mecenatu,
książek, bibliotek i nowoczesnych metod publicznego oddziaływania .......... 67
Andrzej Dróżdż
Sens kulturowy książek w zasięgu filozofii nauki Ludwika Flecka
(1896–1961) ................................................................................................. 75
Ewa Wójcik
Środowisko księgarskie Lwowa w dwudziestoleciu międzywojennym .......... 85
o. Marek Miławicki OP
Wydawnictwo OO. Dominikanów w międzywojennym Lwowie .................... 95
Dorota Degen
„Celem naszym jest – uczyć praktycznie!”. Seria Radź Sam Sobie –
Biblioteczka Życia Praktycznego (1940–1944) ............................................... 107
Krzysztof Woźniakowski
Marginalia i manowce konspiracji literackiej: antologie lwowskiej
grupy „Żagiew” (1944) ................................................................................. 121
Marta Pękalska
Michał Bokajło – księgarz i antykwariusz Lwowa i Wrocławia
(1909–1982) ................................................................................................. 139
Michał Rogoż
Specyfika treści i formy polskich edycji przewodników po Krakowie
w latach 1945–1989 ..................................................................................... 149
Jolanta Chwastyk -Kowalczyk
Emigracyjne pamiętniki lwowian opublikowane po II wojnie światowej ....... 165
Adam Ruta
Książka żeglarska w Krakowie w XX stuleciu ................................................. 177
PRASA KRAKOWA I LWOWA XIX I XX WIEKU
Grażyna Gzella
Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka
jako źródło do badań nad historią prasy polskiej wydawanej
na ziemiach pod panowaniem pruskim ........................................................ 187
Jerzy Jarowiecki
Polska i ukraińska prasa pedagogiczna w Galicji w okresie autonomii
w latach 1867–1918 ..................................................................................... 197
Andrzej Kaleta
Katolicka prasa Lwowa jako świadek wydarzeń społecznych
i religijnych na przykładzie „Gazety Kościelnej” 1893–1939 .......................... 219
Małgorzata Korczyńska -Derkacz
Lwowskie jednodniówki jubileuszowe z lat 1901–1939 źródłem
wiedzy o historii miasta i regionu ................................................................. 233
Adam Redzik
Lwowskie czasopisma prawnicze w latach 1810–1939. Próba
systematyzacji ............................................................................................... 245
Adam Bańdo
Związki „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” i „Kuriera Literacko -
-Naukowego” ze Lwowem na tle rozwoju koncernu ..................................... 261
Grażyna Wrona
Lwowsko -krakowski „Kurier Powszechny” (1934–1935) w systemie
lokalnego nadzoru prasowego ...................................................................... 271
Oskar Stanisław Czarnik
Dzienniki lwowskie a literatura piękna pod koniec lat 30. XX wieku ............. 279
Ewa Fogelzang-Adler
Obraz okupowanego Lwowa w „Biuletynie Ziemi Czerwieńskiej”
(1941–1944) ................................................................................................. 291
Evelina Kristanova
Książka na łamach krakowskiego „Tygodnika Powszechnego”
(1945–1953) w świetle reklamy wydawniczej ............................................... 303
Wanda Matras -Mastalerz
Lwowskie wątki w „Przekroju” Mariana Eilego (1945–1969) ........................ 319
Barbara Lena Gierszewska
Fotografia w lwowskiej prasie okresu międzywojennego .............................. 327
BIBLIOTEKI KRAKOWA I LWOWA XIX I XX WIEKU
Maria Pidłypczak -Majerowicz
Badania proweniencyjne w polsko -ukraińskich księgozbiorach ..................... 341
Alfred Toczek
Historycy dla bibliotek, biblioteki dla historyków. Kulturotwórcze
sprzężenie zwrotne w świetle paradygmatu lwowskiego środowiska
historycznego (1860–1918) .......................................................................... 351
Grzegorz Nieć
Krakowskie lata młodości Stanisława Tarnowskiego. Literackie
fascynacje i lektury w świetle korespondencji i jego relacji
pamiętnikarskich (autorzy, dzieła, księgozbiory) ........................................... 365
Iwona Pietrzkiewicz
Żegota Pauli – krakowski i lwowski bibliofil oraz edytor ............................... 375
Ewa Danowska
Spuścizna książkowa i rękopiśmienna lwowsko -krakowskiego uczonego
ks. prof. Jana Fijałka (1864–1936) w Bibliotece Naukowej PAU i PAN
w Krakowie ................................................................................................... 385
Dariusz Kuźmina, Małgorzata Habuda
Biblioteka oo. Dominikanów w Krakowie ...................................................... 389
Waldemar Wiglusz
Biblioteka Pawlikowskich w Ossolineum we Lwowie ..................................... 401
Tomasz J. Kotliński
Biblioteki oraz działalność wydawnicza krakowskiej i lwowskiej Izby
Adwokatów .................................................................................................. 405
Irena Gruchała
Lwowskie proweniencje w księgozbiorze Heleny Dąbczańskiej ..................... 411
Agnieszka Fluda-Krokos
Ekslibrisy rodziny Mękickich w zbiorach graficznych Biblioteki Naukowej
Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ........... 425
Barbara Kamińska -Czubała, Dorota Witczak
Nowe możliwości współpracy naukowej na bazie cyfrowych zasobów
Krakowa i Lwowa .......................................................................................... 443
Indeks osób ........................................................................................................ 453
Indeks czasopism ............................................................................................... 479