Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wprowadzenie do problematyki pomocy rozwojowej

Łukasz Fyderek, Katarzyna Jarecka-Stępień, Renata Kurpiewska-Korbut

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010
Stron: 252
Dział:
ISBN: 9788376380803
Wydanie drukowane
 

20,00 18,00

Pozycja dostępna

 

O książce: Książka spełnia cele, jakie założyli sobie autorzy, i jest ważnym uzupełnieniem rynku wydawniczego zajmującego się problematyką rozwojową. Jako podręcznik akademicki książka jest swego rodzaju kompromisem pomiędzy naukowością a przystępnością. Struktura publikacji jest przejrzysta i podporządkowana celowi, jakim jest upowszechnienie wiedzy o problematyce rozwojowej. Uwzględnia ona najnowsze definicje i teorie dotyczące opisywanego zagadnienia.Spis treści:
Wstęp. Problematyka terminologiczno-definicyjna
1. Geneza i ewolucja pomocy rozwojowej
1.1. Początki pomocy rozwojowej. Okres do II wojny światowej
1.2. Okres zimnej wojny (1945-1989)
1.2.1. Ustanowienie międzynarodowego systemu pomocy rozwojowej (1945-1959)
1.2.2. Instytucjonalizacja polityki rozwojowej i wsparcie rozwoju gospodarczego (1960-1969)
1.2.3. W cieniu kryzysów naftowych (1970-1979)
1.2.4. "Stracona dekada" (1980-1989)
1.3. Okres po zimnej wojnie (od 1990)
1.3.1. Pomoc w transformacji postzimnowojennej (1990-2000)
1.3.2. Lata 2000-2010
2. Ewolucja koncepcji rozwoju po II wojnie światowej
2.1. Teorie głównego nurtu
2.2. Teorie dostosowawcze
2.3. Przełom lat 80. i 90. XX w.
2.4. Debata nad rozwojem na przełomie XX i XXI wieku
3. Motywacje i cele udzielania pomocy rozwojowej
3.1. Mikroskala.Indywidualna motywacja pomocowa
3.1.1. Modele homeostatyczne
3.1.2. Modele podnietowe
3.1.3. Modele poznawcze
3.1.4. Model humanistyczny
3.2. Makroskala. Cele pomocy rozwojowej
3.2.1. Tradycja realistyczna
3.2.2. Tradycja liberalna
3.2.3. Nurty globalistyczne
3.2.4. Konstruktywizm
3.3. Makroskala. Milenijne Cele Rozwoju
4. Donatorzy pomocy rozwojowej
4.1. Zjawisko proliferacji dawców i dysponentów środków pomocowych
4.2. Zjawisko fragmentaryzacji działalności pomocowej dawców
4.3. Tradycyjni versus nowi dawcy pomocy
4.4. Donatorzy państwowi
4.4.1. Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - DAC/OECD
4.4.2. Najwięksi dawcy pomocy DAC: USA, Japonia, Niemcy,
Francja, Wielka Brytania Stany Zjednoczone
4.4.3. Donatorzy spoza DAC
4.5. Donatorzy ponadpaństwowi
4.6. Donatorzy pozapaństwowi
4.6.1. Organizacje pozarządowe
4.6.2. Filantropia prywatna
5. Beneficjenci pomocy rozwojowej - kraje rozwijające się
5.1. Podłoże historyczne i terminologiczne
5.2. Cechy charakterystyczne państw globalnego Południa
5.3. Wewnętrzne zróżnicowanie Trzeciego Świata
5.4. Wyodrębnianie państw rozwijających się na podstawie wskaźników ekonomiczno-społecznych
5.5. Biorcy Ofi cjalnej Pomocy Rozwojowej
5.6. Historia i aktualne dane dotyczące listy biorców ODA
6. Formy organizacji pomocy rozwojowej: projekty i programy
6.1. Pomoc projektowa
6.2. Podejście programowe do pomocy rozwojowej
6.2.1. Ogólne wsparcie budżetowe (GBS)
6.2.2. Sektorowa pomoc programowa (SWAp) - definicje
6.2.3. Przykłady programów sektorowych
6.2.4. Kierunki ewolucji pomocy programowej
7. Zagadnienia skuteczności pomocy rozwojowej
7.1. Debata o efektach pomocy rozwojowej
7.2. Monitoring i ewaluacja interwencji pomocy rozwojowej
7.3. Dylematy pomiaru efektów i wpływu interwencji rozwojowych
7.4. Wpływ pomocy programowej
7.5. Skuteczność projektów pomocowych
8. Współczesna polska pomoc rozwojowa
8.1. Pomoc rozwojowa w okresie PRL-u
8.2. Pomoc rozwojowa w III RP
8.2.1. Beneficjent pomocy rozwojowej (1989-1998)
8.2.2. Beneficjent donatorem (1998-2004)
8.3. Rozbudowa instytucjonalna (2004-2010)
8.4. Kierunki priorytetowe polskiej polityki pomocowej
Zakończenie. Dylematy pomocy rozwojowej

Zobacz też inne książki w dziale: politologia.