Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Bezpieczeństwo energetyczne Chin

Łukasz Gacek

Księgarnia Akademicka, 0
ISBN: 9788376381909
 
 
 

 

Łukasz Gacek

Księgarnia Akademicka, 0

ISBN: 9788376381909

Przeobrażenia w skali globalnej obserwowane na przestrzeni ostatnich dwóch dziesięcioleci, będące w dużej mierze wynikiem upadku Związku Radzieckiego, a w konsekwencji wykształcenia się nowego porządku geopolitycznego, zmuszają do postawienia zasadniczego pytania o rolę i miejsce Chin w przestrzeni międzynarodowej. Aspiracje związane z chęcią uzyskania, czy raczej odzyskania, pozycji przynależnej tak wielkiemu państwu wymagają głębszej analizy nad zmianami w zakresie przyjętej strategii rozwojowej, jak i wynikających z tego potrzeb.Centralnymi wyznacznikami werbalnie propagowanej polityki Pekinu stały się w tej sytuacji hasła wskazujące na zdecydowanie negatywny stosunek wobec wszelkich form hegemonistycznych, unikanie militarnej konfrontacji, jak również podkreślanie pokojowego wymiaru realizowanej wizji rozwojowej. Te elementy, mające na celu stworzenie określonego wizerunku Chin na arenie międzynarodowej, stanowiąfundament budowania wzajemnych relacji z innymi krajami. Działania powyższe podyktowane są koniecznością uzyskania niezbędnego czasu na skuteczne przeprowadzenie reform wewnętrznych, pozwalających zmniejszyć wciąż ogromny dystans dzielący Chiny od najbardziej rozwiniętych gospodarek naszego globu. By ten cel osiągnąć, niezbędne jest wytworzenie stabilnego otoczenia międzynarodowego, pozwalającego w pełni skoncentrować się na przekształceniach wewnątrzkrajowych. Z pewnością mamy tu do czynienia z kreowaniem nowej płaszczyzny interesów. Należy jednak pamiętać, iż pozostają one w ogromnej mierze uzależnione od potencjału, jakim będą w przyszłości dysponować Chiny.


(fragment książki)
 


Łukasz P. Gacek - adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w problematyce systemów politycznych, bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej. Uczestnik dwóch rocznych stażów naukowo-badawczych w uniwersytetach Fudan oraz Xiamen w Chińskiej Republice Ludowej. Autor monografii Chińskie elity polityczne w XX wieku (Księgarnia Akademicka, Kraków 2009), a także kilkudziesięciu artykułów naukowych, m.in.: Oil in Chinese Foreign Policy, w: Acta Asiatica Varsoviensia, ed. Roman Sławiński (Warsaw 2009), The new global leader in a clean energy race. The green development in China, w: Acta Asiatica Varsoviensia, ed. Roman Sławiński, no. 24 (Warsaw 2011), Chinese Communist Party strategy on revitalize Confucian values, w: Renwen Guoji (Humanities International), ed. Sheng Jia, No. 4, (Xiamen 2011).