Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Prawo korzystania z zasobów środowiska w działalności samorządu terytorialnego

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Biblioteka Główna, 2019
Stron: 336
Dział:
ISBN: 9788379723027
 
 
 

 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Biblioteka Główna, 2019

Dział:

Stron: 336

ISBN: 9788379723027

Zebrane w opracowaniu artykuły dotyczą różno­rodnych zagadnień związanych z zadaniami orga­nów samorządu terytorialnego w zakresie ochrony i gospodarowania zasobami środowiska. Problema­tyka ukazana została z uwzględnieniem przemian zachodzących w systemie prawnym. Można stwier­dzić, że podniesione zostały najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania administracji publicz­nej na szczeblu lokalnym.

Reasumując, przygotowane opracowanie jest cen­nym zbiorem rozważań związanych z prawem ochrony środowiska. Może ono stanowić istotny głos w ciągle trwającej dyskusji nad zadaniami ad­ministracji publicznej przy realizacji zasady zrów­noważonego rozwoju (określanego również jako ekorozwój).

 

                                                            Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Wrzoska