Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzysk

red. Andrzej Buko

INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 2019
Stron: 390
Dział:
ISBN: 9788394988210
 
 
 

 

Spis treści

Wprowadzenie (Andrzej Buko)
Wybrane aspekty uwarunkowań środowiskowych i kulturowych rozwoju osadnictwa na pograniczu mazowiecko-ruskim (Dominik Chudzik)
Wschodnia granica Mazowsza w średniowieczu w świetle danych historycznych (X–XV w.) (Kazimierz Pacuski)
Badania nieinwazyjne wybranych mikroregionów osadniczych (Dariusz Krasnodębski, Katarzyna Skrzyńska, Hanna Olczak)
Elementy wczesnośredniowiecznych rytuałów funeralnych i kultowych w dorzeczu górnej Narwi w IX–XIII w.: nowe badania i analizy wcześniej pozyskanych źródeł
Długie trwanie praktyk funeralnych. Przykład obiektu nr 8 z cmentarzyska kurhanowego w Czekanowie (Katarzyna Skrzyńska)
Birytualizm na cmentarzysku „Tureckie Mogiły” w Czekanowie – zjawisko jednostkowe czy świadectwo przeżywającej się tradycji? (Monika Radzikowska)
Cmentarzysko kurhanowe w Walimie – nowy potencjal badawczy archeologii funeralnej (Katarzyna Skrzyńska)
Ceramika naczyniowa z wczesnośredniowiecznych cmentarzysk dorzecza środkowego Bugu jako wskaźnik tradycji regionalnych i przemian kulturowych (Hanna Olczak, Agata Wójcik)
Wybrane aspekty badań przyrodniczych
Biostruktura ludności z wczesnośredniowiecznego Suraża(Judyta J. Gładykowska-Rzeczycka)
Szczątki ciałopalne z cmentarzysk pogranicza mazowiecko-ruskiego. Analiza bioarcheologiczna (Elżbieta Jaskulska)
Charakterystyki antropologiczne populacji pogranicza mazowiecko-ruskiego na przykładzie wybranych grobów z cmentarzysk wschodniego Mazowsza (Łukasz Maurycy Stanaszek)
Badania genetyczne szczątków kostnych z cmentarzysk na pograniczu mazowiecko-ruskim (Martyna Molak, Ewa Suchecka, Wiesław Bogdanowicz)
Problem trwania elementów dawnej obrzędowości w dobie konwersji religijnej (XI – 1. połowa XIII w.) (Joanna Kalaga)
Wczesny etap chrystianizacji (XI–XIII w.): pomiędzy historią i archeologią (Katarzyna Skrzyńska)
Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim: podsumowanie wyników badań (Andrzej Buko)
Załącznik: Spis cmentarzysk i miejsc kultu pogańskiego zidentyfikowanych na wczesnośredniowiecznym pograniczu mazowiecko-ruskim i oznaczonych na mapie zbiorczej (Katarzyna Skrzyńska)
Mapa zbiorcza: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska i miejsca kultu pogańskiego w międzyrzeczu Bugu i górnej Narwi oraz w północno-wschodniej części Wysoczyzny Siedleckiej (Katarzyna Skrzyńska)
Bibliografia (oprac. Monika Radzikowska, Katarzyna Skrzyńska, Hanna Olczak, Dariusz Krasnodębski)
Indeks nazw geograficznych(oprac.Krzysztof Burek)
Streszczenie
Spis rycin
Spis tabel