Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Hryń Iwanowicz, nieznany malarz, grawer i drukarz

Antoni Mironowicz

Firma Libra Janusz Kabath, 2016
Stron: 96
Dział:
ISBN: 9788364811241
 
 
 

 

Antoni Mironowicz

Firma Libra Janusz Kabath, 2016

Dział:

Stron: 96

ISBN: 9788364811241

Postać Hrynia (Grzegorza) Iwanowicza jest mało znana w literaturze naukowej1. Wielokrotnie osoba grawera była wspominana w kontekście omawiania działalności drukarni wileńskiej braci Mamoniczów, ostrogskiej i lwowskiej oraz przy prezentacji działalności Iwana Fedorowa i Piotra Tymofiejewicza Mścisławca2. Wielu badaczom postać malarza
i grawera Hrynia Iwanowicza, człowieka o awanturniczych skłonnościach, łączyła się najczęściej z drukarzem Iwanem Fedorowem. Niektóry historycy, zapewne nie bez podstawy,
nazywali Hrynia malarzem3. W historiografii poświęconej oficynom wydawniczym funkcjonuje on jako twórca nowych cyrylickich czcionek i form drukarskich, jako rysownik inicjałów i ornamentów typograficznych. Do tej pory nie powstała żadna praca o Hryniu Iwanowiczu. Jak napisała Anto­nina Zernowa Hryń Iwanowicz, podobnie jak Piotr Mścisławiec pozostawał „w cieniu” wielkiej gwiazdy Iwana Fedorowa4.
Hryń Iwanowicz pochodził z Zabłudowa na Podlasiu5. Nie mamy inwentarzy mieszkańców miasta Zabłudowa z tego okresu, które pozwoliłyby na określenie, z jakiej rodziny wywo­dził się przyszły grawer. Wiemy jedynie, że Hryń znajdował się pod opieką protopopa zabłudowskiego Nestora, któremu to Iwan Fedorow pożyczył przed 1572 rokiem 15 kop groszy6.
Utalentowany młodzieniec wkrótce po przybyciu Iwana Fedorowa do Zabłudowa został przez protopopa Nestora oddelegowany do pracy w tworzącej się drukarni.

Spis treści

Wstęp  
Zabłudów 
Lwów, Ostróg i Wilno
Rzym i Wilno 
Epilog 
Summary  
Резюме 
Bibliografia 
Aneksy