Publishing House
Proceed to the Publishing House

Odpowiedzialność zawodowa lekarza

Anna Daniluk-Jarmoniuk

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2018
Page(s): 452
Section:
ISBN: 9788322790816
 
 
 

 

Anna Daniluk-Jarmoniuk

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2018

Section:

Page(s): 452

ISBN: 9788322790816

Prezentowane opracowanie zawiera omówienie całokształtu zagadnień prawnych odpowiedzialności zawodowej lekarzy w Polsce – jej historii oraz aktualnego stanu prawnego. Zajęcie się tą materią było uzasadnione tym, że jak dotąd w doktrynie prawa nie przeprowadzono kompleksowych badań dotyczących analizowanej instytucji prawnej, pomimo społecznego i prawnego znaczenia tej problematyki. Profesji lekarza jako zawodowi zaufania publicznego stawiane są duże wymagania. Jest to zrozumiałe, zważywszy na dobra – zdrowie i życie człowieka, których ochronę powierza się lekarzom. Implikuje to z kolei konieczność wprowadzenia instrumentów prawnych służących sprawowaniu pieczy nad należytym wykonywaniem tego rodzaju zawodu, w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Jednym z instrumentów realizacji tej pieczy przez samorząd zawodowy jest odpowiedzialność zawodowa, która ma zastosowanie w razie naruszenia zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, niezależnie od prawnej formy jego wykonywania.