Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa. Women and men, differences, similarities

red. Andrzej Lukasik, red. Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz, red. Anna Englert-Bator

UNIWERSYTET RZESZOWSKI Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej, 2017
Stron: 404
Dział:
ISBN: 9788379964840
 
 
 

 

Spis treści

 

Wstęp /Introduction

Część I

KOBIETY W SFERZE PUBLICZNEJ I ZAWODOWEJ WOMEN IN PUBLIC AND PROFESSIONAL FIELD

 

Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy i w polityce. Polska na tle Unii Eu­ropejskiej / Women and Men on the Labor Market and in Politics. Poland on the Background of The European Union

 

Renate Klein

Gender-Based Abuse Through the Prism of Higher Education Institutions

 

Anna Odrowąż-Coates, Anna Perkowska-Klejman

Biographical Reflexivity of Women Serving in the Polish and Royal Air Forces

 

Część II

ZDROWIE KOBIET I MĘŻCZYZN HEALTH IN WOMEN AND MEN

 

Elżbieta Trzęsowska-Greszta, Monika Kowalska-Dąbrowska, Grażyna Domanowska

Czy zaburzenie ma płeć? Różnice płciowe w zakresie rozpowszechnie­nia, obrazu klinicznego i genezy zaburzeń psychicznych / Are Disorders Gender Related? Gender Differences in Prevalence, Symptomatology and Etiopathogenesis of Mental Disorders

 

Danuta Ochojska, Jacek Pasternak

Czynniki ryzyka zaburzeń psychicznych wśród studentek i studentów z terenu Podkarpacia / Risk Factors for Mental Disorders Among Małe and Female Students from the Area of Podkarpacie

 

Jacek Konrad Olszewski

Satysfakcja z życia, zdrowie emocjonalne i radzenie sobie ze stresem u kobiet i mężczyzn dotkniętych chorobami zagrażającymi życiu / Life Satisfaction, Emotional Health and Coping with Stress Among Women and Men Suffering from Life-Threatening Illnesses

 

Joanna Piekarska

Inteligencja emocjonalna a stres: różnice międzypłciowe / Emotional Intelligence and Stress: Gender Differences

 

Bogumiła Witkowska-Łuć

Różnice w samoocenie kobiet i mężczyzn chorujących na schizofrenię / The Differences in Self-Esteem of Women and Men Suffering from Schizophrenia

 

Jan Bielecki, Monika Królikowska

Samoocena młodych kobiet z chorobami dermatologicznymi / Self- Esteem of Women with Dermatological Diseases

 

Część III

ROLE I STEREOTYPY SPOŁECZNE SOCIAL ROLES AND STEREOTYPES

 

Maria Gablikova, Julia Halamova, Martin Kanovsky

Facial Expressions of Men and Women Analyzing Differences in Sad-

ness and Anger

 

Justyna Figas-Skrzypulec

Pomnażanie różnicy: różnorodność bohaterek jako znak egalitaryzmu w serialu Doktor Wlio / The Multiplication of Differences: Diversity of Female Characters as an Egalitarian Idea in Doctor Wlio

 

Katarzyna Serafińska

Specyfika dobrotliwości wobec kobiet. Wpływ stereotypowości kobie­cego wizerunku na seksizm wobec kobiet / Some Specifics of Benevo lence Towards Women. Influence of Sex-Stereotyping of Woman's Rep- resentation and Sexism Against Women

 

Róża Szafranek

Odmienność kobiecego i męskiego spojrzenia na związki z dużą różnicą wieku / Differences in Female and Małe Perspective on the Relationships with a Large Age Gap

 

Część IV

RODZINA I BLISKIE ZWIĄZKI EMOCJONALNE FAMILY AND CLOSE EMOTIONAL RELATIONSHIPS

 

Jacek Łukasiewicz, Katarzyna Bakan

Osobowościowe uwarunkowania braku partnera życiowego w okresie wczesnej dorosłości / Personality Determinants of Living without a Life Partner in Early Adulthood

 

Małgorzata Marmola

Obraz dziecka u matek i ojców w wieku wczesnej dorosłości / The Im­ age of a Child in Mothers and Fathers at the Age of Early Adulthood

 

Jacek Pasternak, Katarzyna Pasternak

Retrospektywna ocena postaw rodziców a cechy osobowości i orientacja pozytywna u mężczyzn i kobiet / The Relation Between Retrospective Assessment of Parental Attitudes with The Big-Five Personality Model and Positive Orientation in Men and Women

 

Krzysztof Wąż

Socjalizacja dziewcząt i chłopców do ról rodzicielskich w sytuacji nie­planowanej prokreacji. Różnice i podobieństwa / Socialization of Girls and Boys to Their Parenthood Roles in the Aspect of Unintended Preg nancy. Differences and Similarities

 

Kamil Janowicz

Współczesne ojcostwo w oczach młodych bezdzietnych kobiet i mężczyzn / Today's Fatherhood in the Eyes of Young Childless Men and Women

 

Część V

KOMPETENCJE EMOCJONALNE I SPOŁECZNE EMOTIONAL AND SOCIAL COMPETENCES

 

Krzysztof Mudyń

Life Orientations and Explicit Values of Women and Men

 

Małgorzata Pietras-Mrozicka

Reflections on Differences in Communication with a Caregiver of a Sick Child Depending on Gender in the Perception of Medical Staff

 

Barbara Skawina

Różnice płciowe dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera i ich znaczen­ie dla procesu terapeutycznego / Gender Differences of Children with Autism and Asperger's Syndrome and Their Importance for the Thera peutic Process

 

Katarzyna Tomaszek

Kobiety i mężczyźni z poczuciem humoru, czyli o relacji między poczuciem humoru a atrakcyjnością seksualną / Women and Men with Sense of Hu­mor: The Relation Between Humor and Sexual Attractiveness

 

Weronika Urban

Konsekwencje idei binaryzmu - męskie i kobiece style komunikacji / The Conseąuences of the Idea of Binarism - Małe and Female Commu­nication Styles

 

Część VI

RÓŻNICE PŁCIOWE W KONTEKŚCIE EDUKACJI SEX DIFFERENCES IN THE CONTEXT OF EDUCATION

 

Paweł Grygiel, Grzegorz Humenny, Sławomir Rębisz

Płeć a dynamika sieci rówieśniczych. Przykład drugiego etapu nauki w szkole podstawowej / Gender and Dynamics of Peer Networks: Case of the Second Stage of Education at Primary School

 

Patrycja Cicha

Edukacja zróżnicowana (nauczanie rozdzielnopłciowe) w Polsce i na świecie / Single-Sex Education in Poland and in the Word

 

Bożena Dusza

Sposoby bycia dziewcząt i chłopców w roli ucznia /Playing a Role of a Student by Girls and Boys in a High School

 

Część VII

SEKSUALNOŚĆ KOBIET I MĘŻCZYZN MALE AND FEMALE SEXUALITY

 

Kamalini Mukherjee

Exploring Gender in the context of Identity, Ideology and Performance, through Transgender Narratives

 

Tomasz Jakubowski

Różne oblicza transokobiecości. Studia przypadków osób transseksualnych typu M/K / Faces of Transfemininity: Case Studies of Mtf  Transsexuals

 

Tatiana Maciejewska

Somato-męskość a współczesne koncepcje męskości / Somato-Mascu- linity and the Modern Concepts of Masculinity

 

Komitet Naukowy Międzynarodowej Konferencji Kobiety i mężczyźni.
Ró­żnice, podobieństwa / The Scientific Committee The International Scientific Conference Men And Women. Differences, Similarities