Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Okrągłe fibule tarczowate z ornamentami wytłaczanymi w grupie olsztyńskiej

Andrzej Grzegorczyk

Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol., 2015
Stron: 150
Dział:
ISBN: 9788376672069
Wydanie drukowane
 

80,00 72,00

Pozycja dostępna

 

Andrzej Grzegorczyk

Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol., 2015

Dział:

Stron: 150

ISBN: 9788376672069

Przed­miotem publi­kacji są zapinki tar­czo­wate z orna­mentem wytła­czanym. Można je zali­czyć do naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych zabytków grupy olsz­tyń­skiej, roz­wi­ja­jącej się od poł. IV do VII w. n.e. na terenie Poje­zierza Mazur­skiego. W mono­grafii autor zebrał i opra­cował wszystkie znane egzem­plarze okrą­głych fibul tar­czo­wa­tych z kręgu grupy olsztyńskiej. Tworząc katalog w znacznym stopniu oparł się na mate­ria­łach nie­pu­bli­ko­wa­nych –zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią arche­olo­giczną na terenie daw­nych Prus Wschod­nich (Ost­preußen). Na pod­stawie ana­lizy stylistyczno-chronologicznej pod­jęta została próba odpo­wiedzi na pytanie o genezę zapinek tar­czo­wa­tych. Ponadto w oparciu o tę kate­gorię zabytków autor starał się wskazać praw­do­po­dobne kie­runki i zasięg inter­re­gio­nal­nych kon­taktów spo­łecz­ności grupy olsztyńskiej.