Publishing House
Proceed to the Publishing House

Łańcuchów. Dobra ziemskie i ich właściciele (XIV-XX w.). Od Kuropatwów do Steckich

Ewa J. Leśniewska

PIEŃKOWSKI MIROSŁAW WERSET, 2016
Page(s): 394
Section:
ISBN: 9788363527884
 
 
 

 

Ewa J. Leśniewska

PIEŃKOWSKI MIROSŁAW WERSET, 2016

Section:

Page(s): 394

ISBN: 9788363527884

Dobra Łańcuchów swoje powstanie zawdzięczają możnemu rodowi Kuropatwów herbu Szreniawa. Istniały nieprzerwanie do końca ziemiańskiego świata. Ich wielkość kwalifikowała je do grona większej własności ziemskiej. [...]

Przez blisko pięć i pół wieku swojej historii znajdowały się w rękach przedstawicieli pięciu rodów: wspomnianych Kuropatwów, Orzechowskich h. Rogala, Spinków h. Prus I, Druszkiewiczów h. Boża Wola i Suff­czyńskich h. Szeliga. Ostatnia z właścicieli – Maria z Wołk-Łaniewskich Stecka wywodziła się po kądzieli z Suff­czyńskich.

Dobra Łańcuchów nie doczekały się dotąd naukowego opracowania. Niniejsza publikacja jest pierwszą próbą kompleksowego spojrzenia na całe ich dzieje, przemiany własnościowe, ekonomiczne i społeczne poprzez pryzmat ich właścicieli, sposobów gospodarowania, dokonań i porażek w tym względzie. Ukazuje, kim byli dziedzice Łańcuchowa, z jakich warstw społecznych się wywodzili, przedstawia ich aktywność polityczno-społeczną na tle zmieniających się determinantów, rekonstruuje ich biografie, stając się tym samym przyczynkiem do dziejów ziemiaństwa na Lubelszczyźnie.
(ze Wstępu)

 

 

Spis treści

Wstęp 9

Rozdział I
Geneza powstania dóbr Łańcuchów i ich właściciele do 1536 roku 11
1. Powstanie dóbr Łańcuchów 11
2. Kuropatwowie h. Szreniawa. Jaśko Kuropatwa 12
3. Jan Kuropatwa 14
4. Stanisław Kuropatwa 21


Rozdział II
Orzechowscy herbu Rogala 27
1. Jan Orzechowski 27
2. Jakub Orzechowski 30
3. Helena Orzechowska za Krzysztofem Spinkiem 37


Rozdział III
Spinkowie herbu Prus I 57


Rozdział IV
Druszkiewiczowie herbu Boża Wola 69
1. Stanisław Druszkiewicz 69
2. Franciszek Druszkiewicz 85
3. Elżbieta Druszkiewiczówna za Stanisławem Suff­czyńskim 86


Rozdział V
Suff­czyńscy herbu Szeliga 97
1. Franciszka z Suff­czyńskich za Michałem Suff­czyńskim 97
2. Józef Suff­czyński 131
3. Michał Suff­czyński 150
4. Kajetan Suff­czyński 156
5. Juliusz Suff­czyński 186
6. Pelagia Suff­czyńska za Stanisławem Wołk-Łaniewskim
i spadkobiercy 210


Rozdział VI
Maria Wołk-Łaniewska herbu Korczak za Janem Steckim 247

Zakończenie 347
Aneksy 353
Wykaz źródeł i opracowań 367
Indeks osób 377
Indeks miejscowości 391
Źródła ilustracji 396