Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Uniwersytet ponad granicami. Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce i w Niemczech

Bianka Siwińska

ELIPSA DOM WYDAWNICZY I HANDLOWY WŁODZIMIERZ ULICKI, 2014
Stron: 394
Dział:
ISBN: 9788371519901
Wydanie drukowane
 

38,00 34,20

Pozycja dostępna

 

Praca jest próbą uchwycenia zjawiska internacjonalizacji w perspektywie politologicznej, z naciskiem na elementy analizy polityki publicznej w obszarze szkolnictwa wyższego. Dzięki porównaniu z Niemcami - państwem, w którym proces umiędzynarodowienia systemu stanowi od 15 lat jeden z priorytetów państwa i wspierany jest przez rząd strategicznie w perspektywie długoterminowej - zdiagnozowane zostały czynniki upośledzające rozwój tego procesu w Polsce. Praca uzupełniona jest o zestaw Rekomendacji w zakresie stymulacji i wsparcia procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w naszym kraju.

Analiza procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego polega na analizie uwarunkowań, roli aktorów, form i przebiegu procesu w czasie oraz próbie zbadania jego efektywności. Na tej podstawie można próbować określić, jak w odmiennych systemach uczelnie odpowiadają na wyzwania globalizacji, a także ocenić, które z odpowiedzi są efektywne. Takie podejście stwarza możliwość zidentyfikowania barier rozwojowych obserwowanych w przypadku rozwoju procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce.

Uwarunkowania procesu internacjonalizacji zmieniają się dynamicznie. Zmienia się też globalny kontekst przemian. Studium jest próbą uchwycenia aktualnych tendencji i próbą inkorporacji polskiej perspektywy w toczący się dyskurs naukowy.

Opinie o książce :

Prof. Andrzej Koźmiński: Znakomite połączenie wiedzy i refleksji teoretycznej na temat internacjonalizacji z imponującym doświadczeniem praktyka znającego od podszewki świat międzynarodowej promocji i marketingu. Na taką właśnie książkę czekało nasze szkolnictwo wyższe!

Prof. Marek Rocki: Książka stanowi dogłębne studium porównawcze procesów internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Niemczech i w Polsce. Zawiera także szereg interesujących propozycji innowacji i usprawnień wykraczających poza to porównanie. Propozycji ważnych ze względu na wyzwania stojące przed polskimi uczelniami nie tylko w kontekście europejskiego rynku pracy i Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Wyzwania te wymagają zwiększenia międzynarodowej konkurencyjności naszych szkół wyższych. Zaletą książki jest połączenie perspektywy ściśle naukowej ze zorientowanymi na praktykę zaleceniami.

Prof. Stanisław Sulowski: W globalizującym się świecie zmieniają się funkcje uniwersytetu. Szkolnictwo wyższe staje się międzynarodowe, tak jak to miało miejsce w wiekach średnich! Książka Bianki Siwińskiej w bardzo interesujący sposób pokazuje procesy internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Proponowane przez Autorkę sugestie działań zasługują na najwyższą uwagę.

Prof.  Tadeusz Wallas: Ukazanie procesu internacjonalizacji jest zadaniem doniosłym i ważnym. Jego poznanie pozwoli sformułować trafne kierunki rozwoju polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, a na poziomie szkoły wyższej opracować optymalną strategię w tym zakresie. Praca stanowi ważny wkład do naukowego poznania problemu, który pozostaje w centrum zainteresowaniu polityki edukacyjnej i współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych.

Dr hab. Krzysztof Szewior: Praca przedstawia istotną wartość naukową. Przyczynia się do rozwoju polskiej politologii, polityki społecznej i edukacyjnej. Jej wartość dodana wynika z kilku czynników: po pierwsze - Autorka angażuje się w temat w Polsce dotychczas niepodjęty, po drugie - bada zjawisko aktualne i ważne środowisko i po trzecie - obok sformułowania prognoz, sugeruje pożądane kierunki rozwoju optymalizujące efektywność systemu.